Tepelně-technické a energetické vlastnosti stavebních objektů jsou požadovány, určeny a specifikovány právními předpisy. Legislativně je vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby požadováno podle §8 základní požadavky, odst. 1. f) úsporu energie a ochranu tepla; kde je tento požadavek blíže specifikován §16 Úspora energie a ochrana tepla, kde se v odst. 3 požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov odkazují na normové hodnoty.

 

Tepelně technické požadavky na vlastnosti konstrukcí a budov jsou určeny v normě ČSN 73 05 40 – Tepelná ochrana budov (část 1 – Terminologie, část 2 – Požadavky, část 3 – Návrhové hodnoty veličin, část 4 – Výpočtové metody). Vlastní požadavky na konstrukce a stavby jsou blíže určeny v ČSN 73 05 40-2 – Požadavky, která je v posledním platném znění z října 2011. Dle této normy vychází hodnocení stavebních konstrukcí a detailů.

 

Vlastní modelování stavebních detailů pro posouzení na nejnižší povrchovou teplotu, výpočet teplotního faktoru, lineárního činitele prostupu tepla, tepelné propustnosti, posouzení rizika povrchové kondenzace a přibližné určení bilancí vodní páry v konstrukci je v souladu s ČSN EN ISO 10 211 – Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty a dle normy ČSN EN ISO 13 788 – Tepelně vlhkostní chování stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody v aktuálních platných zněních.

Kontakt

Ing. Michal Drda
Zakšínská 609/15, 190 00, Praha 9 - Střížkov
+420 774 835 216