Posouzení skladeb stavebních konstrukcí

  • výpočet součinitele prostupu tepla U [W/m2.K] a jeho posouzení,
  • návrh skladby stavební konstrukce pro splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540:2 (2011) Tepelná ochrana budov - požadavky

 

Aktuality

22.1.2013

Ceny PENB

archiv

Kontakt

Ing. Michal Drda
Velká Skála 678/6, Praha 8
774 835 216